X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Kinderopvang

Het betreft een tussenkomst van het FBZMN in de kosten voor kinderopvang.

VOORWAARDEN – MODALITEITEN - RECHTEN:

 • Kinderopvang door een erkende organisatie die jaarlijks een fiscaal attest aflevert
 • Kinderen tot en met 3 jaar à alle kinderen van 0 jaar tot en met het jaar waarin het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt (= 3 jaar wordt in het jaar waarop het fiscaal attest slaat)
 • Recht en uitbetaling vanaf 2020, dit wil zeggen vanaf de fiscale attesten die slaan op het jaar 2019
 • Vergoeding: {{FM03}} per dag vermeld op het fiscaal attest per kind en per arbeid(st)er met een maximum van {{FM03MAX}} per jaar.
  • Indien beide ouders (verwanten) in de sector PC111 tewerkgesteld zijn/waren in het jaar waarop het fiscaal attest slaat, dan is er 2 X recht op de tussenkomst. Dus ook 2 X aan te vragen!
  • De vermelde bedragen zijn bruto bedragen. Er is geen RSZ-inhouding, wel bedrijfsvoorheffing (%)
 • Recht op de tussenkomst geldig
  • Vanaf de tewerkstelling in de sector PC111 – tussenkomst wordt pro rata verrekend aan de hand van het fiscaal attest
  • Tot het verlaten van de sector - tussenkomst wordt pro rata verrekend aan de hand van het fiscaal attest
  • Tot en met het volledige jaar waarin de arbeid(st)er is overleden (volledige fiscaal attest komt in aanmerking)

AANVRAAG TUSSENKOMST

 • Aanvraag dient te gebeuren door de arbeid(st)er
 • De arbeid(st)er dient het formulier FM3, volledig ingevuld en ondertekend in te dienen:
  • Bij zijn/haar syndicale uitbetalingsinstelling indien hij/zij gesyndikeerd is,
  • Bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN, dienst Rechten, Ravensteingalerij 27 bus 7, 1000 Brussel, indien hij/zij niet gesyndikeerd is
 • Toe te voegen bij het aanvraagformulier FM3:
  • Per kind moet een fiscaal attest toegevoegd worden (= altijd verplicht!)
 • Te verklaren op het aanvraagformulier FM3:
  • De verwantschap van de aanvrager ten overstaan van het kind waarvoor de tussenkomst in de kosten voor kinderopvang wordt gevraagd
  • Verklaring op eer dat de aanvrager effectief heeft bijgedragen in de kosten van de kinderopvang voor het kind waarvoor de tussenkomst wordt gevraagd
 • De arbeid(st)er kan het aanvraagformulier FM3 bekomen:
  • Via de website fondsmet.be
  • Bij zijn/haar vakbond
  • Bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN, dienst Rechten

UITBETALING

 • De syndicale uitbetalingsinstelling moet het volledige dossier (aanvraagformulier FM3 met fiscaal attest) onmiddellijk aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN, dienst Rechten, overmaken.
 • De dienst Rechten van het FBZMN zal elk volledig en correct ingevuld dossier behandelen en zo spoedig mogelijk de syndicale uitbetalingsinstelling op de hoogte brengen van haar beslissing:
  • Akkoord voor de betaling van de kosten voor kinderopvang met vermelding van het te betalen bedrag – maximum {{FM03MAX}} op jaarbasis.
  • Niet akkoord voor de betaling van de kosten voor kinderopvang met vermelding van de reden/motivatie waarom het FBZMN niet akkoord gaat.
  • De uitbetaling kan, na goedkeuring van alle elementen, elke maand plaatsvinden door zijn/haar syndicale uitbetalingsinstelling.
 • De uitbetaling gebeurt na oplevering van het volledige en correct ingevulde aanvraagformulier, aangevuld met de nodige attesten (fiscaal attest bij elke aanvraag verplicht).
 • De uitbetaling kan pas gebeuren door de syndicale uitbetalingsinstelling nadat zij de goedkeuring van de aanvraag door de dienst “Rechten” van het FBZMN (zie hierboven) heeft ontvangen.
 • Het is daarom van het grootste belang dat elke aanvraag correct en volledig wordt ingediend. Er wordt bij de behandeling voorrang gegeven aan volledig en correct ingevulde aanvragen.