X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Rechthebbenden en voorwaarden

Ongeacht hun leeftijd, de arbeiders die, terwijl zij tewerkgesteld zijn in een regime van een voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking, ziek worden en voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Gebonden zijn, op de eerste dag van de ziekte, door een arbeidsovereenkomst bij een werkgever die afhangt van het PC111.
 • Op het ogenblik dat de werkongeschiktheid begint, een anciënniteit hebben van vijftien kalenderdagen in de onderneming.
 • De officiële vergoedingen genieten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
 • De werkongeschiktheid betreft een gewone ziekte, een zwangerschap of een ongeval, met uitsluiting van de beroepsziekten en de arbeidsongevallen. In beide laatste situaties is geen tussenkomst van het Fonds voor Bestaanszekerheid voorzien.
 • Geen recht op gewaarborgd loon en toch recht op aanvullende vergoedingen in geval van ziekte:
  • Sportongeval waarbij de toeschouwer heeft betaald om te kijken en de sporter wordt vergoed
  • Bevallingsrust/moederschapsverlof
  • Profylactisch verlof
  • Contract bepaalde duur waarbij de 30 kalenderdagen gewaarborgd loon niet (volledig) kunnen betaald worden voor het einde van het contract
  • Periode van tijdelijke werkloosheid, voorzien voor aanvang van de ziekte, tijdens de periode van 30 kalenderdagen gewaarborgd loon
 • Wel recht op gewaarborgd loon maar door omstandigheden niet of niet volledig uitbetaald en toch recht op aanvullende vergoedingen in geval van ziekte:
  • Statuten FBZMN - artikel 21§1 “… en na de periode gedekt door het gewaarborgd loon…”: dit is een tijdsindicatie waarbij het al dan niet effectief betaald zijn van de 30 kalenderdagen gewaarborgd loon niet ter zake doet om het recht op de aanvullende vergoedingen van het FBZMN toe te kennen.
  • Statuten FBZMN - artikel 21§5 “… voor zover betrokkene opnieuw gewaarborgd loon ontving”. Het betreft hier een herval ziekte binnen de duurtijd van het recht op aanvullende vergoeding (gedurende 14 maanden) – in dit geval moet het gewaarborgd loon wel effectief betaald zijn om een nieuwe kaart FM04/44 te kunnen bekomen – indien niet (volledig) betaald, zal het saldo van de oorspronkelijke kaart van rechthebbende wel verder kunnen uitgeput worden, maar wordt geen nieuwe periode van 14 maanden geopend.