X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Rechthebbenden en voorwaarden

De arbeiders die volledig werkloos worden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, nadat ze tewerkgesteld waren in het regime van een voltijdse of deeltijdse
dienstbetrekking en voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Werkloos geworden zijn na een contract voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk of taak bij een werkgever die afhangt van het PC111, maar op voorwaarde dat dit contract een duurtijd had van minstens drie maanden.
   
 • Elke arbeider wiens arbeidscontract wordt beëindigd omwille van overmacht medische redenen, heeft in principe recht op de aanvullende vergoeding van het FBZMN in het kader van de volledige werkloosheid op voorwaarde dat de arbeider een ancienniteit van minstens 15 kalenderdagen in de onderneming heeft.

  De kaart FM11 (FM61 na deeltijdse tewerkstelling) die recht geeft op de aanvullende vergoeding van het FBZMN binnen de reglementering van de volledige werkloosheid en dit om bovengenoemde reden, zal slechts worden toegekend onder volgende voorwaarden:
  • Er moet eerder op naam van de arbeider een kaart FM04 – FM44 uitgegeven zijn die recht geeft op de aanvullende vergoeding van het FBZMN binnen de reglementering van de langdurige ziekte
  • Er moet minstens één betaling van de aanvullende vergoeding door de UBI uitgevoerd zijn met voornoemde kaart van rechthebbende.
    
 • De aanvraag tot uitgifte van de kaart FM11 (FM61 na deeltijdse tewerkstelling) zal steeds worden voorgelegd aan de bevoegde instantie van het FBZMN. Hiervoor dient steeds kopie C2 (bewijs toelaatbaarheid RVA) en kopie C4 met verwijzing naar de overmacht medische reden aan het FBZMN bezorgd te worden.
   
 • Werkloosheidsuitkeringen genieten in toepassing van de wetgeving op de werkloosheidsverzekering voor de volledige werkloosheid.
   
 • Op de dag van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (= contract bepaalde duur/bepaald werk, de laatste effectieve arbeidsdag, overmacht medische redenen, de dag van het vast stellen van de definitieve arbeidsongeschiktheid voor de betreffende functie) jonger zijn dan 50 jaar

Opmerking:

Voor de arbeiders waarvoor de arbeidsovereenkomst werd beëindigd ingevolge werkloosheid met bedrijfstoeslag moet hoofdstuk «V. Werkloosheid met Bedrijfstoeslag» worden geraadpleegd.
Voor de arbeiders die zich in één van de voornoemde gevallen bevinden (contracten bepaalde duur/werk – overmacht medische reden) , en op de dag van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst minstens vijftig jaar oud zijn, moet hoofdstuk «IV. Oudere werklozen» worden geraadpleegd.