X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Aanverwante wetgeving
 1. Fiscale wetgeving.
  Het KB van 21.11.2001 tot wijziging van het KB 18.12.2000 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (BS 06.12.2001) legt de nodige richtlijnen op met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing op aanvullende vergoedingen.
  1. Voor de sectoren
   1. volledige werkloosheid
   2. tijdelijke werkloosheid
   3. oudere werklozen
   4. ziekte
   5. oudere zieken
    dienen de nodige inhoudingen inzake bedrijfsvoorheffing te gebeuren volgens de wettelijke schalen.
    Het is duidelijk dat de ingehouden bedrijfsvoorheffing volgens de vigerende reglementering van het Ministerie van Financiën naar deze moet doorgestort worden en met het FBZMN de bruto bedragen van de aanvullende vergoedingen moeten worden afgerekend
  2. Voor de sector werkloosheid met bedrijfstoeslag
   Er dient geen bedrijfsvoorheffing ingehouden te worden op de aan de arbeider te betalen aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag. Wij verwijzen hiervoor naar het rondschrijven van het Ministerie van Financiën, Administratie van de ondernemings- en inkomstenfiscaliteit, Centrale Diensten, aangaande de inkomensbelastingen en met als kenmerk «Directie I/5/A-Ci.RH.244/553.065».

   Bij het einde van het dienstjaar moet voor elke rechthebbende een belastingsfiche opgemaakt en doorgezonden worden, zelfs voor rechthebbenden waarvoor geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden en doorgestort.
 2. Inhouding van 6,50% op werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).
  Wat betreft de inhoudingen op de aanvullende vergoeding in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag, verwijzen we in deze wegwijzer naar Hoofdstuk V – WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG, punt 6 ) Inhouding RSZ 6,5% - DECAVA.
   
 3. GDPR Wetgeving.

  Het FBZMN garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die zij verzamelt in het kader van haar wettelijke verplichting, en dit conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

   

  FBZMN fungeert als verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die zij via de werkgevers (eveneens verwerkingsverantwoordelijke) verkrijgt, en zal voldoen aan alle verplichtingen die zij als verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG heeft.