X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Aanvraag van de kaart van rechthebbende - procedure FM16

Indien een werkgever om de één of andere reden in gebreke blijft bij het aanvragen van een kaart van rechthebbende, is de syndicale uitbetalingsinstelling gemachtigd in de plaats te treden van de werkgever om zelf de nodige stappen te zetten tot het bekomen van een kaart van rechthebbende (FM16). Dit is wel een uitzonderlijke situatie.

De verschillende te volgen stappen zijn:

 1. de syndicale uitbetalingsinstelling stelt vast dat de werkgever nog geen kaart van rechthebbende aan de arbeider heeft afgegeven. Op dat moment doet zij schriftelijk navraag (brief – fax – mail) bij de werkgever en wijst op diens plichten. Indien de werkgever na één week niet gereageerd heeft op dit schrijven (fax – mail), mag de syndicale uitbetalingsinstelling door middel van het formulier FM16 en dit via de beroepscentrale aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN een aanvraag tot uitgifte van de kaart van rechthebbende doen. Hierbij moet door de uitbetalingsinstelling een kopie van voornoemd schrijven aan de werkgever gevoegd te worden (uitzonderlijk kan een verklaring van de verantwoordelijke van de uitbetalinginstelling in de plaats hiervan treden - het Nationaal Secretariaat van het FBZMN zal dan verder de zaak onderzoeken - de afhandeling van de ganse procedure zal hierdoor wel merkelijk vertraagd worden). Het is tevens aan te raden in geval van ziekte attest mutualiteit toe te voegen. In geval van volledige werkloosheid is het verplicht de nodige bewijsstukken toe te voegen, nl. na contract bepaalde duur/bepaald werk een kopie van het contract of kopie C4 of verklaring van de werkgever. In geval van beëindiging overmacht medische reden kopie C4 en kopie C2.
   
 2. het formulier FM16 met bijlage(n) komt op het Nationaal Secretariaat van het FBZMN toe. Hier wordt een onderzoek naar de gevolgde procedure alsook naar de gevraagde kaart gestart. Indien het dossier niet volledig is (FM16 zonder kopie brief of verklaring) wordt de aanvraag onmiddellijk terug gezonden en als niet bestaande beschouwd. Indien zou blijken dat de gevraagde kaart van rechthebbende reeds bestaat in het bestand van het FBZMN wordt de syndicale uitbetalingsinstelling hiervan op de hoogte gebracht. Het dossier wordt op dat moment gesloten. Indien echter de kaart in het bestand niet voorkomt, en indien de nodige bewijsstukken werden toegevoegd aan het formulier FM16 (kopie C4, attest mutualiteit,…) kan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN onmiddellijk overgaan tot de uitgifte van de kaart van rechthebbende en dit volgens de normale procedures. Van zodra het uniek kaartnummer toegekend is, kan de gevraagde kaart van rechthebbende aan de syndicale uitbetalingsinstelling worden overgemaakt. Indien echter bij de aanvraag FM04 en FM44 geen bewijsstukken werden toegevoegd bij het formulier FM16 (enkel kopie brief of verklaring) dient het Nationaal Secretariaat van het FBZMN zelf contact te nemen met de werkgever, teneinde een aantal noodzakelijke gegevens op te vragen, als daar zijn anciënniteit, reden van werkongeschiktheid, de juiste aanvangsdatum van de gebeurtenis en dergelijke meer. Van zodra de werkgever hierop geantwoord heeft, en dit uiterlijk drie weken na het verzenden van bedoeld schrijven, neemt het Nationaal Secretariaat van het FBZMN een beslissing en gaat ze
  1. over tot uitgifte van de kaart van rechthebbende en dit volgens de normale procedures. Van zodra het uniek kaartnummer toegekend kan de gevraagde kaart van rechthebbende aan de syndicale uitbetalingsinstelling worden overgemaakt.
    
  2. niet over tot uitgifte van de kaart van rechthebbende, indien ze meent op dat moment niet over de nodige bewijzen te beschikken om in eer en geweten de gevraagde kaart van rechthebbende uit te geven. In dit geval wordt het dossier voorgelegd aan de bevoegde instantie van het FBZMN.

   De genomen beslissing zal nadien aan de syndicale uitbetalingsinstelling worden betekend.
   Indien de werkgever binnen de afgesproken termijn van drie weken (= 15 werkdagen) niet zou hebben geantwoord, wordt het dossier onmiddellijk voorgelegd aan de bevoegde instantie van het FBZMN.

   De genomen beslissing zal nadien aan de syndicale uitbetalingsinstelling worden betekend

   Opgelet! Vanaf 01/01/2016 worden alle aanvragen FM16 tot het bekomen van een kaart FM11, FM61, FM20, FM70, FM29 en FM79 zonder de nodige bewijsstukken onmiddellijk geweigerd. De uitbetalingsinstelling kan de procedure terug opstarten van zodra ze wel over de nodige bewijsstukken beschikt.

   LET OP: Deze procedure kan volledig geautomatiseerd behandeld worden via Fonds.Net.