X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Sluiting / Faling / Vereffening van een onderneming

Wanneer een onderneming, die de arbeider ontslagen heeft in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag, sluit, in vereffening of in faling gaat, vooraleer de werkloze met bedrijfstoeslag de leeftijd heeft bereikt waarop de maandvergoeding zou worden toegekend, dan heeft de werkloze met bedrijfstoeslag geen recht op de kaart van rechthebbende en op de vergoedingen van die sector.

Voor dossiers waarbij de rechten reeds werden toegekend voor de sluiting van de onderneming, blijven deze rechten behouden en dit zowel voor de werknemersbijdrage als voor de bijzondere werkgeversbijdrage, voor zoverre deze nog door het FBZMN ten laste wordt genomen (betekening ontslag in het kader van SWT uiterlijk 31.12.2015).

De arbeiders die in SWT gaan in de periode van herstructurering die de sluiting van een onderneming vooraf gaat, hebben evenmin recht op de kaart FM29/FM79 en dit ingevolge artikel 19 quinquies van de Statuten van het FBZMN.

Voor alle duidelijkheid, het FBZMN aanziet een sluiting van een onderneming wanneer er geen arbeiders meer tewerkgesteld worden in de site die getroffen wordt door de sluiting, ook al zouden er nog bedienden tewerkgesteld worden.

Dezelfde regel geldt wanneer een arbeider ontslagen wordt met bedrijfstoeslag op het moment (en omwille van) de sluiting, faling of vereffening van de onderneming.

Deze arbeiders kunnen zich wenden tot het «Fonds voor Sluiting van Ondernemingen».