X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Rechthebbenden en voorwaarden

Ongeacht hun leeftijd, de arbeiders die, terwijl ze tewerkgesteld zijn in het regime van een voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking, tijdelijk werkloos worden gesteld en voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Werkloos gesteld zijn door een werkgever die afhangt van het PC 111.
 • Werkloosheidsuitkeringen genieten in toepassing van de wetgeving op de werkloosheidsverzekering, voor de tijdelijke werkloosheid voorzien in één van de volgende situaties:
  • tijdelijke werkloosheid of regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk ingevolge economische oorzaken
  • schorsing van de overeenkomst voor gevallen van overmacht
  • schorsing van de overeenkomst voor gevallen van medische overmacht
  • werkloosheid bij sluiting van de onderneming ingevolge jaarlijkse vakantie
  • schorsing van de overeenkomst in geval van technische stoornis in de onderneming
  • weersomstandigheden die het werk beletten op voorwaarde dat de werknemer verwittigd werd dat hij zich niet op het werk moet aanbieden
  • werkloosheid of regeling van gedeeltelijke arbeid in geval van thuisarbeid.
  • voor de werkloosheid die het gevolg is van een gedeeltelijke staking in de onderneming, op voorwaarde dat de eis, waarvan de verwerping ten grondslag ligt aan de staking, geen schending van de collectieve arbeidsovereenkomst vormt en dat de van kracht zijnde verzoeningsprocedure nageleefd werd en voor de werkloosheid die het gevolg is van een staking buiten de onderneming, op voorwaarde dat het College der Voorzitters van het FBZMN ze vergoedbaar verklaart.
  • Verder werd voorzien dat onverminderd de bevoegdheid van de eigenlijke rechtsmachten, het College der Voorzitters van het FBZMN in twijfelachtige gevallen oordeelt of de voorwaarden vervuld zijn, voorzien voor de vergoeding van de werkloosheidsdagen wanneer de werkloosheid het gevolg is van een geval van overmacht, voorzien in het eerste lid van artikel 26 van de Wet op de Arbeidsovereenkomst van 03.07.78 of van een gedeeltelijke staking in de onderneming.