X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Welkom

Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid is paritair samengesteld en heeft tot doel de solidariteit binnen het PC 111 te bevorderen.

Hierdoor kent het aan de arbeid(st)ers die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen die ressorteren onder het PC 111, vergoedingen en andere sociale voordelen toe en financiert verder de opleidings- en vormingsinitiatieven voor zowel werknemers, werkzoekenden als werkgevers- en werknemersorganisaties.

Metalbadge®

De Raad van Bestuur van het FBZMN heeft beslist om vanaf het kalenderjaar 2021 géén Metalbadges® meer uit te geven omdat deze onvoldoende tegemoet komen aan de opdracht waarvoor ze werden ingevoerd.

De Metalbadge® had de bedoeling een visuele controle mogelijk te maken en daarmee de sociale fraude tegen te gaan, en dit voor alle arbeid(st)ers tewerkgesteld buiten de fabrieksmuren/gronden in opdracht en voor rekening van de werkgever, ressorterend onder het PC111.1.2.3.

Bijgevolg worden de Metalbadges®, uitgegeven door het FBZMN tot en met het kalenderjaar 2020, vanaf het kalenderjaar 2021 niet meer uitgegeven.

BELANGRIJKE MEDEDELING – BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ AANVULLENDE VERGOEDING TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

De in te houden bedrijfsvoorheffing bij de betaling van de aanvullende vergoeding van het FBZMN bij tijdelijke werkloosheid blijft 26,75%, ook voor de periode van 05/2020 tot en met 12/2020.

De verlaging naar 15% betreft enkel de wettelijke uitkeringen en NIET de sectorale aanvullende vergoeding.

Informatie tijdelijke werkloosheid

EEN AANVULLENDE VERGOEDING VAN HET FBZMN IN GEVAL VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID, ERKEND DOOR DE RVA, WORDT TOEGEKEND VIA DE ASR STROMEN (Kaarten van rechthebbende zijn in dit geval niet meer nodig!) EN BEDRAAGT MOMENTEEL

€ 12,07 per volledige daguitkering

€ 6,04 per halve daguitkering

Maatregel bij coronavirus

Opbouw van uw aanvullend pensioen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid tijdens de CORONA-crisis

 De tijdelijke werkloosheid omwille van Corona is een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Voor deze uitzonderlijke vorm van tijdelijke werkloosheid, voorziet het sociaal sectoraal pensioenstelsel van het Paritair Comité 111 in principe geen pensioenopbouw. Gezien de uitzonderlijke situatie is hierover sectoraal overleg geweest tussen de sociale partners in het PC 111 en werd afgesproken om de bestaande solidariteitstoezegging voor de opbouw van uw aanvullend pensioen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid, zoals voorzien in het Solidariteitsreglement, eveneens toe te kennen voor periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tijdens de Coronacrisis.

Dit betekent dat u, ook tijdens uw periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de CORONA-crisis van 1 januari 2020 t.e.m. 31 maart 2021, kan rekenen op de verdere opbouw van uw aanvullend pensioen ten belope van 1 €/dag tijdelijke werkloosheid.

U vindt de betreffende CAO teksten en het Solidariteitsreglement van het Paritair Comité 111 voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw op de website van het Pensioenfonds Metaal OFP onder de rubriek “ORGANISATIE”.

Decava

Meer inlichtingen i.v.m. het DECAVA-project (Werkloosheid met Bedrijfstoeslag – bijzondere werkgeversbijdragen en inhoudingen RSZ vanaf 01/04/2010) kunt u vinden op https://decava.fondsmet.be.

 
Contactgegevens

Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid
Nationaal Secretariaat - FBZMN Arbeiders PC111
Ravensteingalerij 27 bus 7
B-1000 Brussel

Tel.: 02 504 97 60
info@fondsmet.be