X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Welkom

Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid is paritair samengesteld en heeft tot doel de solidariteit binnen het PC 111 te bevorderen.

Hierdoor kent het aan de arbeid(st)ers die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen die ressorteren onder het PC 111, vergoedingen en andere sociale voordelen toe en financiert verder de opleidings- en vormingsinitiatieven voor zowel werknemers, werkzoekenden als werkgevers- en werknemersorganisaties.

Tijdelijke werkloosheid energie voor de periode van 01 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023

Voor de periode van 01 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 kunnen energie-intensieve bedrijven gebruik maken van een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven, dat soepeler is dan de bestaande regelingen van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

Vooraleer gebruik kan gemaakt worden van dit bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie, moet de werkgever een formulier C106A-ENERGIE indienen bij de RVA, waarin hij aantoont dat hij voldoet aan de definitie van een energie-intensief bedrijf.

Voor meer uitleg inzake deze regeling kunnen werkgevers terecht bij de RVA die hiervoor een infoblad E5 hebben aangemaakt.

www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e5

Inzake de aanvullende vergoedingen bestaanszekerheid tijdelijke werkloosheid van het Fonds Bestaanszekerheid kunnen wij melden dat deze vergoedingen ook voor de tijdelijke werkloosheid energie, mits erkenning door de RVA, kunnen betaald worden op basis van de bestaande statuten en reglementering van het FBZMN.

Wijziging bankrekeningnummer - inning bijdragen

Opgelet: het bankrekeningnummer voor de inning van de bijdragen werd onlangs gewijzigd van BE53 1401 2006 5253 naar BE28 0019 1486 9320.

Zie ook onderrichting 2021/2.

Naamswijziging naar Mtech+ vanaf 2021

In 2021 werden de benamingen van bepaalde loopbaan- en opleidingsfondsen PC111 gewijzigd en ondergebracht onder Mtech+

  • Nationaal: INOM-Arbeiders werd Mtech+ Vlaanderen/Brussel arbeiders;
  • Provincie Antwerpen: FTMA werd Mtech+ Antwerpen;
  • Provincie Limburg: FTML werd Mtech+ Limburg (arbeiders);
  • Provincie Vlaams-Brabant: RTM Vlaams-Brabant werd Mtech+ Vlaams-Brabant;
  • Provincie Oost-Vlaanderen: TOFAM Oost-Vlaanderen werd Mtech+ Oost-Vlaanderen;
  • Provincie West-Vlaanderen: TOFAM West-Vlaanderen werd Mtech+ West-Vlaanderen.

Voor Wallonië is er niets veranderd.

Stopzetting uitgifte Metalbadge® vanaf 2021

De Raad van Bestuur van het FBZMN heeft beslist om vanaf het kalenderjaar 2021 géén Metalbadges® meer uit te geven omdat deze onvoldoende tegemoet komen aan de opdracht waarvoor ze werden ingevoerd.

De Metalbadge® had de bedoeling een visuele controle mogelijk te maken en daarmee de sociale fraude tegen te gaan, en dit voor alle arbeid(st)ers tewerkgesteld buiten de fabrieksmuren/gronden in opdracht en voor rekening van de werkgever, ressorterend onder het PC111.1.2.3.

Bijgevolg worden de Metalbadges®, uitgegeven door het FBZMN tot en met het kalenderjaar 2020, vanaf het kalenderjaar 2021 niet meer uitgegeven.

Bedrijfsvoorheffing aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid vanaf 01/05/2020 t.e.m. 31/12/2021

De in te houden bedrijfsvoorheffing bij de betaling van de aanvullende vergoeding van het FBZMN bij tijdelijke werkloosheid blijft 26,75%, ook voor de periode van 01/05/2020 tot en met 31/12/2021.

De verlaging naar 15% betreft enkel de wettelijke uitkeringen en NIET de sectorale aanvullende vergoeding van het FBZMN.

Bron: Koninklijk Besluit van 29 september 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid

Bedrag aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid vanaf 01/01/2022

Een aanvullende vergoeding van het FBZMN in geval van tijdelijke werkloosheid, erkend door de RVA, wordt toegekend via de ASR-stromen (Aangifte Sociaal Risico). De werkgever hoeft geen kaarten van rechthebbende meer aan te vragen. De vergoeding bedraagt momenteel:

  • € 12,34 per volledige daguitkering (vanaf 01/01/2022)
  • € 6,17 per halve daguitkering (vanaf 01/01/2022)

Voor een overzicht van alle vergoedingen, zie Overzicht vergoedingen.

Maatregel tijdens coronacrisis van 01/01/2020 tot en met 30 juni 2022

Opbouw van uw aanvullend pensioen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid tijdens de CORONA-crisis

 De tijdelijke werkloosheid omwille van Corona is een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Voor deze uitzonderlijke vorm van tijdelijke werkloosheid, voorziet het sociaal sectoraal pensioenstelsel van het Paritair Comité 111 in principe geen pensioenopbouw. Gezien de uitzonderlijke situatie is hierover sectoraal overleg geweest tussen de sociale partners in het PC 111 en werd afgesproken om de bestaande solidariteitstoezegging voor de opbouw van uw aanvullend pensioen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid, zoals voorzien in het Solidariteitsreglement, eveneens toe te kennen voor periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tijdens de Coronacrisis.

Dit betekent dat u, ook tijdens uw periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de CORONA-crisis van 1 januari 2020 t.e.m. 30 juni 2022, kan rekenen op de verdere opbouw van uw aanvullend pensioen ten belope van 1 €/dag tijdelijke werkloosheid.

U vindt de betreffende CAO teksten en het Solidariteitsreglement van het Paritair Comité 111 voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw op de website van het Pensioenfonds Metaal OFP onder de rubriek “ORGANISATIE”.

Decava

Meer inlichtingen i.v.m. het DECAVA-project (Werkloosheid met Bedrijfstoeslag – bijzondere werkgeversbijdragen en inhoudingen RSZ vanaf 01/04/2010) kunt u vinden op https://decava.fondsmet.be.

 
Contactgegevens

Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid
Nationaal Secretariaat - FBZMN Arbeiders PC111
Ravensteingalerij 27 bus 7
B-1000 Brussel

Tel.: 02 504 97 60
info@fondsmet.be