X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Rechthebbenden en voorwaarden

De arbeiders die recht hebben op de werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag (SWT) nadat ze ten minste onafgebroken één jaar, voorafgaand aan de werkloosheid met bedrijfstoeslag, als arbeider tewerkgesteld waren in een regime van een voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking in de onderneming die de arbeider werkloosheid met bedrijfstoeslag heeft toegekend en die ressorteert onder het PC111 en verder voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Afgedankt zijn door een werkgever die afhangt van het PC111. op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst op nationaal, sectoraal, of ondernemingsniveau, die voordelen voorziet gelijkaardig aan deze voorzien in de Collectieve Arbeidsovereenkomst n° 17 (K.B. 16.01.75 - B.S. 31.01.75).
     
  • De officiële werkloosheidsuitkeringen genieten, in toepassing van de wetgeving op de werkloosheidsverzekering met bedrijfstoeslag. Hiervoor dient de uitbetalingsinstelling het bewijs te leveren.
     
  • Op de eerste dag van de werkloosheid met bedrijfstoeslag niet jonger zijn dan de minimum leeftijd die de wetgever aanvaardt om de werkloosheid met bedrijfstoeslag toe te kennen.