X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Lijst van de verplichtingen

De werkgevers dienen volgende stappen te ondernemen inzake:

Patronale bijdragen. 

De werkgevers zijn verplicht de statutaire bijdragen te storten aan het FBZMN.

  • De gewone bijdragen
  • De speciale bijdrage SWT

Voor de buitenlandse ondernemingen verwijzen we naar de rubriek “Buitenlandse Ondernemingen”.

Werkloosheid van een arbeid(st)er.

– bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN de aanvragen indienen, ten gunste van de arbeid(st)ers die de vereiste voorwaarden vervullen, om kaarten van rechthebbende te krijgen voor:

  • aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid, voor die gevallen waarbij de arbeid(st)er op de dag van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst jonger is dan 50 jaar. Het betreft hier de beëindiging van de arbeidsovereenkomst na een contract van bepaalde duur van minstens drie maanden of omwille van overmacht wegens medische redenen.
  • aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid met het formulier FMDCplus, voor die gevallen waarbij de arbeid(st)er op de dag van de betekening van het ontslag de leeftijd van 50 jaar reeds bereikt heeft. Het betreft hier de beëindiging van de arbeidsovereenkomst na een contract van bepaalde duur van minstens drie maanden of omwille van overmacht wegens medische redenen.

Werkloosheid met Bedrijfstoeslag van een arbeid(st)er

Het formulier FM25WE, volledig ingevuld en ondertekend, aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN – dienst Ouderen – over maken

Ziekte van een arbeid(st)er.

-de kaart van rechthebbende FM04/FM44, FM34/FM84, FM35/FM85 aan vragen bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN

Gewone bijdragen

Basis van berekening der gewone bijdragen.

De gewone bijdragen betreffende de arbeiders zijn elk kwartaal verschuldigd en worden berekend op de bruto loonmassa zoals die wordt aangegeven via de DMFA aangifte aan de RSZ, ook op looncorrecties over voorbije kwartalen.
De bijdragen die verschuldigd zijn voor een bepaald kwartaal worden berekend op de onbegrensde brutolonen aan 100% van de arbeiders/arbeidsters en industriële leerlingen ressorterend onder het Paritair Comité 111. De lonen van de middenstandsleerlingen en bedienden dienen dus niet opgenomen te worden in de loonaangiften. De bijdrage FBZMN is eveneens verschuldigd op nakomende aanvullende DMFA-aangiften aan de RSZ.

Vervaldagen bijdrage vorderingen

 Kwartalen  Vervaldata
 1° kwartaal (lonen januari + februari + maart)  30/06
 2° kwartaal (lonen april + mei + juni)  30/09
 3° kwartaal (lonen juli + augustus + september)  31/12
 4° kwartaal (lonen oktober + november + december)  31/03


Dit betekent dat de betaling van de bijdrage op de hierboven vermelde data in het bezit moet zijn van het FBZMN. Uitsluitend de datum die voorkomt op het rekeninguittreksel van de financiële instelling van het FBZMN is bepalend. De betalingen dienen uitsluitend te gebeuren op het enige rekeningnummer van de Dienst Inning: IBAN : BE53 1401 2006 5253 - BIC : GEBABEBB. Het feit dat de DMFA-aangifte van het lopende kwartaal niet of laattijdig werd ingediend bij de RSZ geldt niet als een uitzonderlijke omstandigheid die niet-betaling of laattijdige betaling van de bijdragen FBZMN-Arbeiders wettigt.

Samenstelling van de bijdrage

Klik op deze link om de bijdragen te consulteren.

Laattijdige betaling van de bijdrage / Sancties.
Laattijdige betaling of niet-betaling op de voorziene vervaldag geeft aanleiding tot volgende sancties:

  • automatische verhoging van het bedrag van de onbetaalde of laattijdig betaalde bijdragen met 10%
  • nalatigheidsintrest berekend vanaf de vervaldag van het kwartaal waarvoor de bijdrage verschuldigd is, tot aan de datum van de betaling (het betreft hier de wettelijke nalatigheidsintresten). Het College der Voorzitters is gemachtigd in uitzonderlijke omstandigheden en op schriftelijke gemotiveerde aanvraag het bedrag van de verhoging en van de nalatigheidsintrest te verminderen.

Loonaangifte

De gewone bijdragen betreffende de arbeiders zijn elk kwartaal verschuldigd en worden berekend op de bruto loonmassa zoals die wordt aangegeven via de DMFA aangifte aan de RSZ, ook op looncorrecties over voorbije kwartalen.

Hoe innen?
De vordering tot betaling van de bijdragen wordt verstuurd begin van de maand van de vervaldata.

Bijdragen Oudere Werklozen

De werkgevers die arbeiders of arbeidsters ontslagen, die op het moment van de betekening van het ontslag minstens 50 jaar oud zijn, zijn verplicht om per ontslagen arbeider of arbeidster een forfaitaire éénmalige bijdrage te betalen voor zo ver de arbeider of arbeidster recht heeft op de tussenkomst van een aanvullende vergoeding van het FBZMN, zijnde enkel in geval van ontslag contract bepaalde duur/bepaald werk van minsten 3 maanden of wegens overmacht om medische redenen.

Bedrag van de bijdragen vervroegd oudere werklozen:

 Leeftijd bij ontslag   Bedrag bijdrage 
 50 jaar  € 607,34
 51 jaar  € 520,58
 52 jaar  € 433,81
 53 jaar  € 347,05
 54 jaar  € 260,29
 55 jaar  € 173,53
 56 jaar  € 86,76
 57 jaar en ouder  € 0,00
Bijdrage “vervroegd” in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Voorwaarde waaraan de werkloosheid met bedrijfstoeslag moet voldoen

De werkloosheid met bedrijfstoeslag moet worden toegekend in het kader van een C.A.O. waarbij gelijkaardige voordelen worden toegekend als deze voorzien in de C.A.O.17 van 19.12.1974, gesloten in de Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend verklaard bij K.B. van 16.01.1975 (B.S. van 31.01.1975). Bij de ingang van de werkloosheid met bedrijfstoeslag moet de arbeid(st)er voldoen aan de bepalingen van de C.A.O

Duur van de verplichting

De werkgever is ertoe verplicht een speciale bijdrage te betalen aan het FBZMN voor de arbeid(st)ers die in werkloosheid met bedrijfstoeslag werden gesteld en op de eerste werkloosheidsdag minder dan achtenvijftig jaar oud waren, op voorwaarde dat de C.A.O., op basis waarvan de werkloosheid met bedrijfstoeslag werd toegekend, aan de voorwaarden voldoet, gesteld door het F.B.Z.M.N.
Deze speciale bijdrage is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand van de afdanking, indien de eerste werkloosheidsdag valt op de eerste werkdag van de maand, of, indien dit niet het geval is, vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand van afdanking (vooropzegperiode inbegrepen) tot de laatste dag van de maand waarin:

  • de arbeider achtenvijftig jaar wordt
  • de arbeid(st)er is overleden.

Wanneer de werkgever in kennis wordt gesteld van het overlijden van een werkloze met bedrijfstoeslag dient hij het Nationaal Secretariaat daarvan onmiddellijk te verwittigen.

Basis van berekening van deze bijdrage.
Deze bijdrage wordt berekend op de bruto bezoldiging van de refertemaand, die als basis dient voor de berekening van de werkloosheid met bedrijfstoeslag.
De bruto bezoldigingen waarop de speciale bijdrage wordt berekend, worden elk jaar op 1 januari aangepast met een percentage, dat rekening houdt met de index evolutie in de sector en met de coëfficiënt die in het kader van de C.A.O.17 vastgesteld wordt door de Nationale Arbeidsraad.

Bedrag van deze bijdrage.
De bijdrage “vervroegd” is vastgesteld op 0,66%.
Aangifte van deze bijdrage.
De werkgever moet in feite niet de aangifte doen van de bijdrage zelf. Hij is er wel toe gehouden, voor elke arbeid(st)er die hij in werkloosheid met bedrijfstoeslag stelt, het formulier FM25WE in te vullen en het te zenden naar het Nationaal Secretariaat van het FBZMN

Vordering van de bijdrage
De speciale bijdrage van dit stelsel wordt per kwartaal gevorderd door het Nationaal Secretariaat met speciale vorderingsformulieren. Deze vermelden telkens de overgedragen totalen van het vorig trimester, de nieuwe gevallen alsmede de gevallen die uit het stelsel worden gelicht, ofwel omdat arbeid(st)ers overleden zijn, ofwel omdat ze de leeftijd van achtenvijftig jaar bereikt hebben.
Deze bijdrage moet betaald zijn binnen dezelfde termijn als voorzien voor de gewone bijdrage.
Bij ontstentenis zal het Nationaal Secretariaat dienst «Geschillen» het dossier verder behandelen.

Laattijdige betaling der bijdrage / Sancties
De niet-betaling op de voorziene vervaldag geeft aanleiding tot dezelfde sancties als voorzien bij de gewone bijdrage.

Gevolgen
Wanneer een werkloze met bedrijfstoeslag in dit stelsel wordt opgenomen, en aan de patronale voorwaarden wordt voldaan, dan garandeert het FBZMN de uitbetaling van de aanvullende vergoeding voorzien in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag na voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking.

De werkloze met bedrijfstoeslag heeft recht op de uitkeringen van de in de C.A.O. voorziene werkloosheid met bedrijfstoeslag, zijnde van de werkgever op een vergoeding die gewoonlijk gelijk is aan de helft van het verschil tussen het nettoloon en de officiële werkloosheidsuitkering.

De werkgever mag van het door hem verschuldigde bedrag de aanvullende vergoeding aftrekken die aan de werkloze met bedrijfstoeslag door het FBZMN wordt toegekend.