X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Kaart van rechthebbende

a) Beëindiging contract tussen vijftig en zevenenvijftig jaar

 • Taak van de Werkgever:
  De aanvraag tot uitgifte van de kaart van rechthebbende FM11/ FM61 op de eerste dag van de volledige werkloosheid dient door de werkgever te gebeuren, voor elke arbeider in de leeftijd tussen vijftig en zevenenvijftig jaar op het moment van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN, door middel van het formulier FMDCplus. Deze aanvraag kan ook online gedaan worden via www.fondsmet.be.
  De kaart van rechthebbende FM11/FM61 zal, met een krediet van 300 dagen, door het Nationaal Secretariaat van het FBZMN worden uitgegeven - indien betrokkene vanzelfsprekend aan de nodige statutaire voorwaarden voldoet. De kaart zal aan de werkgever worden toegezonden, met de vraag deze onmiddellijk over te maken aan de ontslagen arbeider.
 • Taak van het FBZMN:
  Het Nationaal Secretariaat van het FBZMN zal betrokken arbeider drie maanden voor het bereiken van zijn/haar zevenenvijftigste verjaardag op de hoogte brengen van het mogelijk recht op de aanvullende maandvergoeding in het kader van “oudere werkloze” en dit tot aan de pensioenleeftijd. Het NS zal hiertoe een formulier FM24B ter invulling en ondertekening aan de arbeider toezenden. Hiermee bevestigt de arbeider enerzijds zijn/ haar situatie op dat moment (werkloos, tewerkgesteld, ziek…), en anderzijds of hij/zij al dan niet enige tegemoetkoming of vergoeding ontvangt van zijn/haar gewezen werkgever in de leeftijd tussen 50 en 56 jaar en die behoort tot het PC111.
 • Taak van de UBI:
  De arbeider duidt op het formulier FM24B ook de Uitbetalingsinstelling van zijn/haar keuze aan.

De arbeider biedt zich met dit formulier aan bij zijn/haar Uitbetalingsinstelling, die verzocht wordt betrokkene bij te staan bij het invullen van het formulier FM24B, alsook het volledig ingevuld en ondertekend over te maken aan de Syndicale Centrale.

Indien de werkloosheidsperiode in de periode tussen het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en het moment van het invullen en ondertekenen van het formulier FM24B werd onderbroken, ongeacht de reden, dient het Gewest eveneens een formulier FM19 bij te voegen, waarmee de neutralisatie wordt aangevraagd voor de periode tussen de laatste vergoede werkloosheidsdag en de nieuwe eerste werkloosheidsdag die nodig is voor het verder uitputten van het resterend krediet van 300 dagen.

Het volledige krediet van 300 dagen moet hoe dan ook uitgeput zijn, alvorens de arbeider aanspraak kan maken op de vergoeding in de sector «Oudere werklozen». (zie «Volledige werkloosheid», onder Kaart van rechthebbende en Uitgifte van de kaart van rechthebbende).

Van zodra het Nationaal Secretariaat in het bezit is van de nodige documenten om het nazicht te doen zal het, indien statutair mogelijk, overgaan tot de uitgifte van een kaart van rechthebbende FM20 «Voltijds – Oudere werklozen» of FM70 «Deeltijds – Oudere werklozen» en deze bezorgen aan de Syndicale Centrale van de Uitbetalingsinstelling van betrokkene.

b) Beëindiging contract vanaf zevenenvijftig jaar

De aanvraag tot uitgifte van de kaart van rechthebbende FM11/ FM61 op de eerste dag van de volledige werkloosheid dient door de werkgever te gebeuren, voor elke arbeider waarvan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst valt in de leeftijd vanaf zevenenvijftig jaar, aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN, door middel van het formulier FMDCplus.

Deze aanvraag kan ook online gedaan worden via www.fondsmet.be. De kaart van rechthebbende FM11/FM61 zal, met een krediet van 300 dagen, door het Nationaal Secretariaat van het FBZMN worden uitgegeven, indien betrokkene vanzelfsprekend aan de nodige statutaire voorwaarden voldoet. De kaart zal aan de werkgever worden toegezonden, met de vraag deze onmiddellijk over te maken aan de ontslagen arbeider.

Tegelijkertijd zal het Nationaal Secretariaat van het FBZMN het formulier FM24 ter invulling en ondertekening aan de arbeider opsturen, met de vraag de nodige gegevens in te vullen in verband met enerzijds het al dan niet ontvangen van een tegemoetkoming of vergoeding van zijn/haar gewezen werkgever uit het PC111 en anderzijds de keuze van uitbetalingsinstelling van de arbeider.

Na het volledig uitputten van voornoemde kaart FM11/FM61, zal, indien betrokkene op dat moment aan alle statutaire voorwaarden in de sector “oudere werklozen” voldoet, de kaart van rechthebbende FM20 / FM70, met geldigheidsdatum de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de 300ste dag werd vergoed en geldig tot en met de maand waarin betrokkene geacht wordt met pensioen te gaan, aan de door de arbeider gekozen Uitbetalingsinstelling toegezonden worden.