X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Metalbadge
 

Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN) kreeg van de sociale partners de opdracht om een "Metalbadge" af te leveren voor alle arbeid(st)ers die geheel of gedeeltelijk werken op een werf/werven. Dit geldt voor arbeid(st)ers die tewerkgesteld zijn in het PC 111.1, 2, 3 met inbegrip van leerjongens en de interims. De "Metalbadge" heeft de bedoeling een visuele controle mogelijk te maken en daarmee de sociale fraude tegen te gaan. De uitgifte van de "Metalbadge" is gebaseerd op artikel 3 § 2 van de statuten van het FBZMN.

Sinds 2017 wordt ook de mogelijkheid geboden om aanwezigheidsregistratie te doen.
Om die mogelijkheid te activeren dient u contact op te nemen met 1 van onze erkende integratoren (zie onder).

De Metalbadge mag onder geen enkel beding voor andere doeleinden of toepassingen gebruikt worden en er mag uitsluitend met de door het FBZMN erkende integratoren gewerkt worden.

Algemene voorwaarden:

De Algemene Voorwaarden van het FBZMN gelden voor ieder standaard gebruik van de Metalbadge.

Het FBZMN heeft het recht de bepalingen van de Algemene Voorwaarden aan te passen, bij te werken of te veranderen.  Het FBZMN wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voorkomen uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

 

 1. Definities
  • FBZMN: Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid.
  • Gebruiker: iedere natuurlijke persoon (arbeider van de metaalsector – PC111) die een Metalbadge gebruikt.
  • Werkgever: iedere rechtspersoon/entiteit die Gebruikers tewerkstelt.
  • Integrator: iedere natuurlijke persoon/rechtspersoon die de Metalbadge wenst te gebruiken en/of te integreren in het kader van de informaticatoepassing: Aanwezigheidsregistratie (CheckIn@Work).
  • Sleutel: de wachtwoorden waarmee de inhoud van applicaties op de Metalbadge gelezen of gewijzigd kunnen worden.
  • Applicatie: gereserveerde en benoemde geheugenruimte op de chip van de Metalbadge. Deze wordt geëncrypteerd voor veiligheidsredenen.

 

 1. Doel en standaard gebruik van de Metalbadge
  • De Metalbadge is een persoonlijk, visueel identificatiemiddel voor elke Gebruiker.
  • Met de invoering van de Metalbadge willen de sociale partners de sociale dumping binnen de sector tegengaan en een visuele controle mogelijk maken van al degenen die buiten de fabrieksmuur/-grond tewerkgesteld worden.
  • Momenteel heeft de Metalbadge de vorm van een chipkaart die jaarlijks vernieuwd wordt
  • Het standaard gebruik van data op de chip in de Metalbadge betreft het lezen van de gecodeerde gegevens binnen informaticatoepassing Aanwezigheidsregistratie .
  • De Metalbadge is eigendom van het FBZMN dat het model en de kleuren ervan officieel geregistreerd heeft onder de benaming “Metalbadge”. Het is dus een gedeponeerd merk dat wordt beschermd door de wet- en regelgeving inzake intellectuele eigendom.
  • Het FBZMN behoudt zich het recht voor om op eender welk ogenblik, zonder voorgaande kennisgeving en zonder motivering, de Metalbadge niet langer af te leveren of de inhoud of lay-out ervan te wijzigen, zowel op het vlak van de visuele gegevens en de gegevens op de chip als het formaat en de gebruikte technologie (niet-limitatieve lijst).

 

 1. Algemene verplichtingen
  • De Metalbadge (met inbegrip van de technische specificaties, de Sleutel en de Applicatie) is strikt persoonlijk en mag niet overgedragen worden aan derden (onderaannemers inbegrepen).
  • Bij vondst of oneigenlijke ontvangst dient de Metalbadge teruggestuurd te worden naar het FBZMN (t.a.v. Dienst Metalbadge), Ravensteingalerij 27 bus 7, B-1000 Brussel.
  • Het is verboden om de Metalbadge in zijn geheel of een gedeelte ervan te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of anders te gebruiken met doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door het FBZMN.
  • De gegevens die de Metalbadge bevat, zijn persoonsgegevens waarop de wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing is. Deze gegevens worden verzameld voor een welbepaald en legitiem doel dat uitsluitend toegeschreven wordt aan het FBZMN.  Bijgevolg verbinden de Werkgever en Integrator zich er formeel toe deze gegevens op de Metalbadge niet op te slaan / te bewaren / te kopiëren / te verspreiden in welke vorm dan ook en te bewaken dat dit ook niet gebeurt door een derde.

 

 1. Verplichtingen van de Integrator
  • Integratoren die de Metalbadge wensen te gebruiken/integreren binnen de informaticatoepassing Aanwezigheidsregistratie, dienen daarvoor Bijzondere Voorwaarden te ondertekenen. Daartoe dient de Integrator contact op te nemen met het FBZMN via e-mail metalbadge@fondsmet.be of per brief gericht aan het FBZMN (t.a.v. Dienst Metalbadge), Ravensteingalerij 27 bus 7, B-1000 Brussel.
  • De Integrator zal bij het ondertekenen van de Bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk bevestigen dat enkel Aanwezigheidsregistratie via de Metalbadge wordt ondersteund. Het FBZMN geeft enkel haar toestemming door ondertekening van de Bijzondere Voorwaarden.  Het FBZMN heeft het recht om haar toestemming te weigeren zonder deze beslissing te moeten motiveren.
  • De Integrator zal bij de ondertekening van de Bijzondere Voorwaarden uitdrukkelijk, per informaticatoepassing, de identiteit van derden, voor/door wie specifieke informatica-ontwikkelingen gemaakt worden, oplijsten.
  • De Integrator zal bij de ondertekening van de Bijzondere Voorwaarden uitdrukkelijk, ingevolge punt 4.2, de identiteit van de gebruikers ervan oplijsten. Elke wijziging in termen van gebruikers dient aan het FBZMN te worden meegedeeld op de manier zoals die in de Bijzondere Voorwaarden zijn vastgelegd.
  • De Integrator verbindt er zich toe alle wijzigingen met betrekking tot punten 4.2, 4.3 en 4.4 proactief mee te delen aan het FBZMN op de manier zoals die in de Bijzondere Voorwaarden zijn vastgelegd.
  • Het ter beschikking stellen van Sleutels aan de Integrator maakt deel uit van de Overeenkomst met het FBZMN. Het FBZMN heeft het recht om de toekenning van een (of meerdere) Sleutel(s) te weigeren zonder deze beslissing te moeten motiveren.  De Sleutels die door het FBZMN toegekend worden aan de Integrator, mogen uitsluitend gebruikt worden door deze Integrator en dat binnen de Overeenkomst met het FBZMN.

 

 1. Verplichtingen van de Gebruiker en de Werkgever
  • Indien een vervangende Metalbadge werd ontvangen, dient de oude Metalbadge onmiddellijk overgedragen te worden aan de Werkgever vermeld op de Metalbadge.
  • Het is uitdrukkelijk verboden de Metalbadges die vervangen werden te dragen of te bewaren. Indien de Werkgever Metalbadges ontvangt naar aanleiding van vervangingen, dient hij de oude badges te vernietigen.  Het FBZMN is niet verantwoordelijk voor misbruik en oneigenlijk gebruik van vervangen Metalbadges en alle mogelijke schade die daaruit voortvloeit.
  • De Metalbadge dient bij uitdiensttreding van een Gebruiker onmiddellijk overgedragen te worden aan de Werkgever vermeld op de Metalbadge. Indien de Werkgever Metalbadges ontvangt naar aanleiding van uitdiensttredingen dan dient zij deze terug te sturen naar het FBZMN (t.a.v. Dienst Metalbadge), Ravensteingalerij 27 bus 7, B-1000 Brussel of te vernietigen en het FBZMN te verwittigen via mail/fax/ telefoon.  Het FBZMN is niet verantwoordelijk voor misbruik en oneigenlijk gebruik van Metalbadges van uit dienst getreden Gebruikers en alle mogelijke schade die daaruit voortvloeit.

 

 1. Verplichtingen van FBZMN
  • In het kader van de Bijzondere Voorwaarden (zie artikel 4.1), heeft het FBZMN een informatieverplicht naar de Integrator betreffende alle wijzigingen van de algemene technische specificaties van de Metalbadge. De technische specificaties met betrekking tot Sleutels vallen hier niet onder.

 

 1. Verantwoordelijkheid
  • Het FBZMN is niet verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte en opgeslagen gegevens. De gegevens worden verkregen uit diverse officiële bronnen.  Bijgevolg kunnen deze gegevens ook niet door het FBZMN gecorrigeerd worden.  Hiervoor dient de Gebruiker persoonlijk de desbetreffende officiële instanties te contacteren.  Het FBZMN wijst elke verantwoordelijkheid af voor iedere klacht en alle mogelijke gevolgschade aangaande incorrecte gegevens die gebruikt werden voor het produceren van de Metalbadge en alle gerelateerde communicatie.
  • Het FBZMN wijst elke verantwoordelijkheid af voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade, met inbegrip van onder meer elk financieel of commercieel nadeel, verlies van cliënteel of geld, eender welke commerciële problemen, elke stijging van de onkosten en andere algemene kosten, verlies van winst, imagoschade, die de Werkgever of de Integrator lijdt bij gebruik, wijziging of afschaffing van de Metalbadge.
  • Het FBZMN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of nadelen die inherent zijn aan het gebruik van de Metalbadge of het gebruik van het internetnetwerk, waaronder in het bijzonder een onderbreking van de dienstverlening, inbraak door hackers of de aanwezigheid van informaticavirussen, pogingen tot oplichting via phishing (of andere technieken), onrechtmatig gebruik of diefstal van inlichtingen, of eender welk feit dat beschouwd wordt als overmacht.
  • Het FBZMN wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van lichamelijke of materiële schade van eender welke aard die het gevolg is van een oneigenlijk gebruik of een gebruik dat strijdig is met het doel van de Metalbadge.
  • Het FBZMN wijste elke verantwoordelijkheid af in geval van onvoldoende medewerking van de Werkgever bij de uitvoering van de Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de gevolgen van niet-naleving van de verplichtingen in het kader van de wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  • Bij oneigenlijk gebruik of gebruik in strijd met het doel van de Metalbadge of enig ander geval van niet-naleving van de Algemene Voorwaarden, behoudt het FBZMN zich het recht voor om zonder de minste vergoeding onmiddellijk iedere contractuele relatie inzake de Metalbadge te beëindigen met de Werkgever of Integrator en indien zij het passend acht gerechtelijke procedures te beginnen.

    
 2. Toepasbaar recht
  • Het Belgisch recht is van toepassing op de Algemene Voorwaarden
  • Voor elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van de Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Integratoren:

 • i.deeds nv - Molenstraat 72, 8790 Waregem - tel: +32 (0)56 65 01 00
 • Eutronix SA - Avenue Zénobe Gramme 29, 1300 Wavre - tel: +32 (0)10 39 49 00
 • Clear Digital - Thonissenlaan 59 , 3500 Hasselt - tel: +32 (0)11 32 22 02
 • Iextens SPRL - Chemin du Cyclotron 6, 1348 Louvain-la-Neuve - tel: +32 (0)496 70 74 02
 • All-Connects NV - Satenrozen 3, 2550 Kontich - tel: +32 (0)3 289 55 35

Brochure werkgever: NL - FR - DE - EN

Brochure werknemer: NL - FR - DE - EN

Aandachtspunten:

 • De Metalbadge is momenteel enkel aan te vragen voor arbeid(st)ers tewerkgesteld in PC 111.1, 2, 3 met inbegrip van leerjongen en interims, ook al komen ze slechts sporadisch op werven.
   
 • Aan alle ondernemingen die arbeiders op werven hebben, vraagt het FBZMN de Metalbadge aan ta vragen. Dit kan via deze website: aanvragen Metalbadge (aanmelden vereist, klik hier om uw paswoord op te vragen). 
   
 • Alle ondernemingen die geen arbeid(st)ers op werven hebben, worden gevraagd het FBZMN onmiddellijk in te lichten wanneer er toch arbeid(st)ers op werven zouden gaan werken.