X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Privacy Statement

Disclaimer & Privacy

De website www.fondsmet.be heeft als doel u informatie te verstrekken over de sectorale voordelen en plichten voor de arbeiders en de werkgevers van de metaal sector (paritair comité nummer 111).

Om de website beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren, kunnen automatisch ‘cookies' op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Als u instemt met het gebruik van deze cookies, kunnen deze verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site. In de helpfunctie van uw internetbrowser kunt u lezen hoe u ze kunt weigeren of verwijderen.

Het Fonds voor Bestaanszekerheid Metaal (kort FBZMN) kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolmaaktheden in de teksten die op hun website of via hun e-mails worden opgenomen.

Ter informatie worden op de website van het FBZMN links gelegd naar andere websites. Gezien het FBZMN over geen controlerecht beschikt op de informatie op deze websites, kan het onmogelijk verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 houdende het auteursrecht en de naburige rechten kan men de informatie van het FBZMN persoonlijk gebruik aanwenden. Het FBZMN  behoudt evenwel de intellectuele eigendomsrechten op de website alsook op de door hun ter beschikking gestelde informatie.

Privacy beleid

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)
(Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG))

 1. Bescherming van de persoonsgegevens

www.fondsmet.be is een website beheerd door FBZMN (Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid) dat tot doel heeft, de toekenning van sectorale voordelen vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst van bovengenoemd paritair comité, algemeen bindend verklaard bij KB te bepalen.

Om haar wettelijke opdrachten uit te voeren, werd FBZMN gemachtigd om persoonsgegevens te verwerken komende van de diverse bestanden van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
FBZMN verbindt er zich toe elke reglementering betreffende de persoonlijke levenssfeer te respecteren.

FBZMN blijft zich ertoe verbinden u op de meest transparant mogelijke manier op de hoogte te houden van het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

 1. Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd?

Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten van FBZMN zoals gedefinieerd in haar statuten.

 1. Wat is de wettelijke basis?

De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens is:

 • Fondsen voor bestaanszekerheid zijn geen feitelijke verenigingen. Krachtens de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid genieten zij immers rechtspersoonlijkheid. Zij kunnen dus als zodanig rechten en verplichtingen hebben.
 • Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid opgericht bij beslissing van 13 januari 1965 van het Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine-, en elektrische bouw, algemeen bindend verklaard bij KB van 10 februari 1965;
 • het koninklijk besluit van 23 oktober 1991 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de fondsen voor bestaanszekerheid betreft;
 • Vereniging van Fondsen voor Bestaanszekerheid (V.F.B.Z.) werd opgericht op 26 oktober 1994 door 12 Fondsen voor Bestaanszekerheid (F.B.Z. volgens de wet van 07.01.1958) die arbeidstijdgegevens nodig hadden in uitvoering van hun taken die via sectorale cao’s werden vastgelegd en dit met betrekking tot het toekennen van aanvullende sectorale sociale voordelen;
 • In toepassing van de wet van 15 januari 1990, waarbij de Fondsen voor Bestaanszekerheid worden gelijkgesteld aan instellingen van sociale zekerheid, werden deze instellingen verplicht om persoonsgegevens, beschikbaar in het netwerk van de KSZ, via dit netwerk te betrekken.
 • In 2004 volgde de naamsverandering naar Vereniging van Sectorale Instellingen (VSI), die gepaard ging met een wijziging van de statuten. Hierdoor werd de VSI toegankelijk voor alle paritair bestuurde sectorale instellingen.
 • Verwijzend naar de statuten op de website

Deze teksten zijn beschikbaar op de volgende websites: Belgisch Staatsblad:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl

FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (PC 111):

http://www.werk.belgie.be/searchCAO.aspx?id=4708

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we?
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer (indien noodzakelijk), email adres, …);
 • Rijksregisternummer;
 • Persoonlijke bijzonderheden (geslacht, taal, geboortedatum, datum overlijden, …);
 • Financiële bijzonderheden (bankrekeningnummer (enkel in geval van niet gesyndiceerden), loon, …);
 • Beroep en betrekking (statuut);
 • Loopbaangegevens, Gegevens met betrekking tot het arbeidscontract – tewerkstellingsgegevens (tewerkstellingsregime, tewerkstellingsperiode, prestaties, bezoldiging (looncode lonen), …)
 • Werkloosheidsgegevens; (DMFA)
 • In beperkte mate ziekte gegevens (periode & aard) (DMFA en werkgever)
 1. Wat zijn onze voornaamste informatiebronnen?
 • uw persoonlijke identificatiegegevens, rijksregisternummer en persoonlijke bijzonderheden:
  • officiële instanties via het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
  • via de formulieren van FBZMN die worden ingevuld door de werkgever en / of uitbetalingsinstellingen
 • uw loopbaangegevens, gegevens met betrekking tot het arbeidscontract – tewerkstellingsgegevens, werkloosheidsgegevens:
  • officiële instanties via het netwerk Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
  • uw werkgever, desgevallend via het sociaal secretariaat
 • uw financiële bijzonderheden:
  • uw uitbetalingsinstelling
  • via de formulieren van FBZMN ingevuld door werkgevers en / of uitbetalingsinstellingen
 • ziekte gegevens (periode & aard)
  • officiële instanties via het netwerk Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
  • uw werkgever (begin en einddatum in geval van langdurige ziekte)
 1. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard tot aan pensioenleeftijd verlengd met 5 jaar, of zolang er DMFA gegevens binnen komen + 5jaar.

 1. Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens communiceren?
 • de openbare instellingen (FOD Financiën, RSZ, …) in het kader van hun wettelijke opdrachten;
 • de derden waaraan u de toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken (bijv. uw uitbetalingsinstelling);
 • Sectoraal aanvullend pensioen beheerd door het pensioenfonds Metaal OFP;
 • de derden die beschikken over een uitdrukkelijke machtiging daartoe vanwege de privacycommissie ( gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke actoren, …).

Verder worden de gegevens gebruikt voor rapportering en beleidsondersteunend onderzoek. In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens.

 1. Welke rechten hebt u?

Bij de uitvoering van de haar opgelegde taken en opdrachten, leeft FBZMN de wetgeving na. Binnen de grenzen van deze wetgeving hebt u het recht:

 • toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • te vragen uw gegevens te wissen of te verbeteren;
 • te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking en de overdracht van uw gegevens.

Daartoe neemt u contact op met de functionarissen voor  gegevensbescherming (zie punt 11).

 1. Kunt u uw toestemming intrekken?

Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming (gegevens buiten het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid),  kan U deze toestemming ten alle tijden intrekken.

 1. Hoe kunt u een klacht indienen?

Indien u vermoedt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt, is het aangeraden zo snel mogelijk contact te nemen met onze functionarissen voor gegevensbescherming (zie punt 11).

Het zal vervolgens steeds mogelijk zijn om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).

 1. Contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming (DPO)

Stuur een e-mail naar: dpo@fondsmet.be

Per brief : DPO van FBZMN, Ravensteingallerij, 27 bus 7 , 1000 Brussel